‘วันงดเว้นสูบบุหรี่โลก’ 31 เดือนพฤษภาคม เปิดเผยสมัยโควิดชาวไทยสูบลดน้อยลง 49.12%

“วันงดเว้นดูดบุหรี่โลก” ตรงกับวันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี เชิญชวนเช็คสถิติต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์การสูบ “ยาสูบ” ในประเทศไทย โดยเฉพาะในตอนการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ พบว่าแรงงานไทยบริโภคยาสูบน้อยลง 49.12% เนื่องใน “วันงดเว้นดูดบุหรี่โลก” ที่ตรงกับวันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี เชิญชวนชาวไทยมารู้จะสถิติต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ “ยาสูบ” ไม่ว่าจะเป็นปริมาณนักดูด จำนวนการบริโภคยาสูบในประเทศไทย และปัจจุบัน.. จะพาไปดูผลสำรวจการสูบยาสูบกลุ่มแรงงานในตอนโควิด-19 ระบาด กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สะสมข้อมูลมาให้ทราบกัน ดังต่อไปนี้ 1. ชาวไทยดูดบุหรี่น้อยลง ตอน “โควิด-19” ระบาด ปี 2564 มีข้อมูลอัพเดทจากศูนย์วิจัยและจัดการวิชาความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวมาว่า ศจย. ร่วมกับ “สวนดุสิตโพล” ได้ทำตรวจเรื่อง “พฤติกรรมของการบริโภคยาสูบของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในตอนเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19” ในจ.กรุงเทพฯ และละแวกใกล้เคียง เมื่อเมษายน พ.ศ.2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ใช้แรงงานนอกระบบ/ในระบบ ปริมาณ 1,120 แบบอย่าง (ดังเช่นว่า มอเตอร์ไซด์รับจ้าง แท็กซี่ งานบ้าน เกษตร ประมง โรงงานอุตสาหกรรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ห้างร้าน) ผลจากการสำรวจพฤติกรรมของการบริโภคยาสูบในตอนเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ พบว่า • ผู้ใช้แรงงานที่บริโภคยาสูบในจำนวนน้อยลง ด้วยเหตุว่ารายได้น้อยลงมากที่สุด ปริมาณร้อยละ 49.12 • รองลงมาคือ ลดยาสูบเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ปริมาณร้อยละ 29.57 • ชั้นสามคือลดยาสูบเพื่ออยากดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ปริมาณร้อยละ 16.29 ตามลำดับ โดยความถี่สำหรับเพื่อการบริโภคยาสูบ พบว่า กลุ่มผู้ใช้แรงงานบริโภคยาสูบมากที่สุด 6-10 มวนต่อวัน, รองลงมาชั้นสอง คือ 11-15 มวนต่อวัน ส่วนชั้นสาม คือ 1-5 มวนต่อวัน ด้าน “วิธีการเลิกบริโภคยาสูบ” ที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้คิดแผนไว้ ผลสำรวจพบว่า ส่วนมากใช้วิธีลดปริมาณมวนยาสูบลง มากที่สุด ปริมาณร้อยละ 57.63 รองลงมาคือหยุดดูดในทันที (หักดิบ) ปริมาณร้อยละ 34.41 และรับคำแนะนำเพื่อเลิกยาสูบ ปริมาณร้อยละ 3.39 2. สถิติการบริโภคยาสูบของชาวไทย ปี 2563 สภาพัฒน์ฯ รายงานเหตุการณ์ดื่มสุราและดูดบุหรี่ เมื่อตอนไตรมาส 3 ในปี 2563 กล่าวว่า ชาวไทยบริโภคเหล้าและยาสูบน้อยลง 5.5% โดยเหล้าน้อยลง 7.5% ยาสูบน้อยลง 2.5% ด้านคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ และเลขาการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่ดูดบุหรี่ กล่าวมาว่า ยาสูบและเหล้าเป็นสาเหตุของ “ภาระโรค” สร้างการสิ้นไปทางสุขภาพจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของชาวไทยถึง 15.13% หรือเกือบจะ 1 ใน 6 ของภาระโรคทั้งหมดทั้งปวงในปี 2557 นอกเหนือจากนี้ยังส่งผลลบต่อร่างกาย เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เป็นปัญหาในการบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (อ่านเพิ่ม : สภาพัฒน์ฯ เผยไตรมาส 3/63 ชาวไทยดื่มเหล้า ดูดบุหรี่น้อยลง) 3. สถิติปริมาณนักดูด พบว่าน้อยลงแม้กระนั้นไม่มากมาย ด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีรายงานพฤติกรรมการสูบยาสูบและการดื่มสุราของมวลชน พ.ศ. 2560 (ข้อมูลปัจจุบันมีถึงปี 2560 เท่านั้น) โดยกล่าวว่ามวลชนไทยที่มีอายุ 15 ปี มีทั้งหมดทั้งปวง 55.9 ล้านคน เป็นคนที่ดูดบุหรี่คนใหม่ 10.7 ล้านคน (ปริมาณร้อยละ 19.1) แยกเป็น • คนที่ดูดบ่อยๆ 9.4 ล้านคน (ปริมาณร้อยละ 16.8) • คนที่ดูดนานๆครั้ง 1.3 ล้านคน (ปริมาณร้อยละ 2.3) – มวลชนกลุ่มเยาวชนอายุ 16-19 ปี มีอัตราการสูบยาสูบต่ำสุด ปริมาณร้อยละ 9.7 – มวลชนอายุ 20-24 ปี อัตราการสูบยาสูบ ปริมาณร้อยละ 20.7 – มวลชนอายุ 25-44 ปี มีอัตราการสูบยาสูบสูงสุด ปริมาณร้อยละ 21.9 – มวลชนอายุ 45-59 ปี อัตราการสูบยาสูบ ปริมาณร้อยละ 19.1 – มวลชนกลุ่มคนวัยชรา (อายุ 60 ปีขึ้นไป) อัตราการสูบยาสูบ ปริมาณร้อยละ 14.4 แนวโน้มการสูบยาสูบในมวลชนอายุ 15 ปีขึ้นไป น้อยลงไม่มากมาย แม้กระนั้นน้อยลงอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณร้อยละ 20.7 ในปี 2557 เป็นปริมาณร้อยละ 19.9 ในปี 2558 และปริมาณร้อยละ 19.1 ในปี 2560 ผู้ชายที่ดูดบุหรี่น้อยลงมากยิ่งกว่าหญิง โดยผู้ชายน้อยลง ปริมาณร้อยละ 40.5 ในปี 2557 เป็นปริมาณร้อยละ 39.3 ในปี 2558 และปริมาณร้อยละ 37.7 ในปี 2560 สำหรับหญิงน้อยลงจากปริมาณร้อยละ 2.2 ในปี 2557 เป็นปริมาณร้อยละ 1.8 ในปี 2558 และปริมาณร้อยละ 1.7 ในปี 2560 ทั้งยัง มีข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ทำรายงานตรวจต้นเหตุการเสียชีวิตจากยาสูบในปี 2560 ก่อนหน้านี้ พบว่า ชาวไทยเสียชีวิตจากการสูบยาสูบ 72,656 ราย ส่งผลให้เกิดค่าสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ดังเช่นว่า ค่ารักษาพยาบาลปีละ 77,626 ล้านบาท ค่าขาดรายได้จากการเจ็บป่วย 11,762 ล้านบาท ค่าการสิ้นไปจากการถึงแก่กรรมก่อนวัยฯ 131,073 ล้าน รวมทั้งสิ้นปีละ 220,461 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 20,565 บาท ต่อผู้ดูดบุหรี่ 1 คนต่อปี 4. “วันงดเว้นดูดบุหรี่โลก” 2564 รณรงค์ เลิกดูด ลดเสี่ยง คุณทำเป็น กระทรวงสาธารณสุข เชิญพลเมืองร่วมรณรงค์วันงดเว้นดูดบุหรี่โลก 31 เดือนพฤษภาคม 2564 “เลิกดูด ลดเสี่ยง คุณทำเป็น” เพื่อส่งเสริมให้เลิกดูดผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด ลดความเสี่ยงการได้รับเชื้อ ลดแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี เป็น “วันงดเว้นดูดบุหรี่โลก” และปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า “COMMIT TO Continue Reading

เช็ค ‘คนละครึ่งเฟส3’ ลงทะเบียนใหม่16ล้านคน แจกเงิน9หมื่นล้าน

เตรียมตัว “คนละครึ่งเฟส 3” คนเก่า 15 ล้านคนรอใช้เงิน – 16 ล้านคนลงทะเบียนใหม่ แจกเงิน 9 หมื่นล้านบาท ดังที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นด้วยในวิธีการโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลพวงจากเหตุการณ์โควิด-19 ระลอกสาม เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2564 มาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มติ ครม. เห็นด้วยในวิธีการแล้ว จะเป็นการชำระเงินเยียวยาทั้งสิ้น 3,000 บาท แบ่งได้ 2 ตอน คือ ไตรมาส 3 จำนวน 1,500 บาท แล้วก็ไตรมาส 4 จำนวน 1,500 บาท ซึ่งโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” จะมีการใช้วงเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ 9.3 หมื่นล้านบาท (93,000 ล้านบาท) ลักษณะมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 จะคล้ายเฟส 1 แล้วก็ 2 โดยเป็นลักษณะการร่วมจ่าย ผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อคน กลุ่มเป้าหมายมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 ไว้ทั้งสิ้น 31 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง เฟส 1 แล้วก็เฟส 2 รายเดิม ทั้งสิ้น 15 ล้านคน แล้วก็ตระเตรียมเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ “คนละครึ่ง” เฟส 1 แล้วก็เฟส 2 ทั้งสิ้น 15 ล้านคน ไม่มีความจำเป็นที่ต้องลงทะเบียนใหม่ เมืองจะให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 โดยอัตโนมัติ แต่ว่าจะต้องมีการ “กดยืนยัน” รับสิทธิ์ ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” กดปุ่มยืนยัน ระบบก็จะกระทำเพิ่มเติมเงินเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” ต้องมีคุณสมบัติตามนี้ คือ • เป็นบุคคลชนชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งเมือง (บัตรคนจน) คาดว่าเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน ภายในมิถานายน 2564 แล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายเงินเยียวยารอบใหม่ได้ในก.ค. 2564 จับตาวันที่ 1 มิ.ย. 2564 กระทรวงการคลังจะนำเรื่องไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามโครงการช่วยเหลือพสกนิกรกระตุ้นแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจเสริมเติม ใครยังไม่ได้สิทธิ์ ตระเตรียมรอคอยเลย 16 ล้านคน จะได้ลงทะเบียนใหม่!!

เชียงใหม่เปิดระบบวันแรก1มิ.ย.64ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19ผ่านเว็บไซต์“กำแพงเมือง”

เชียงใหม่ -เชียงใหม่จ่อเปิดระบบรับลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19ผ่านเว็บไซต์ “กำแพงเมือง” เริ่มเปิดใช้งานวันแรก 1 มิ.ย.64 ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อออกคำสั่งคุมเข้มการเปลี่ยนที่แรงงานต่างชาติสกัดนำเข้าเชื้อ หลังเจอการระบาดในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งละแวกใกล้เคียง ระบุภาพรวมสถานการณ์ดียิ่งขึ้นตามลำดับ ถึงแม้เจอติดโรคอีก4ราย มีประวัติเสี่ยงสัมผัสในครอบครัวรวมทั้งเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เย็นวันนี้ (31 พฤษภาคม 64) ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่แถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ทุกวัน โดยแพทย์วรัญญู จำนงให้ศีลให้พร รองแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวถึงการสมัครสมาชิกจองคิวรับการฉีดวัคซีนวัววิด-19ว่า จากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำปิดการจองฉีดวัคซีนผ่านระบบแพทย์พร้อม กลายเป็นการจองในพื้นที่เพื่อลดปัญหาบางประการ ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำเปิดระบบการจองวัคซีนแก่ประชากรชาวเชียงใหม่ผ่านเว็บไซต์ “กำแพงเมือง” ซึ่งจะเปิดให้สมัครสมาชิกในวันพรุ่ง (1 มิ.ย. 64) เป็นวันแรก โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักสำหรับเพื่อการสมัครสมาชิก รวมทั้งจะมีการจัดแบ่งวัคซีนให้แก่พื้นที่ต่างๆตามลำดับ ทั้งนี้ถ้าประชากรไม่สะดวกสำหรับเพื่อการสมัครสมาชิกผ่านระบบดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว สามารถไปสมัครสมาชิกเหมาะหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน พร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยปกป้องการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้ ขณะที่ ดร.ทรงตำแหน่ง คำชัย หัวหน้าทีมงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวมาว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่เจอผู้ติดโรครายใหม่ปริมาณ 4 ราย โดยทั้งสิ้นปราศจากความเกี่ยวเนื่องกับคลัสเตอร์ใดๆที่มีอยู่ แต่ว่ามีประวัติเสี่ยงสัมผัสในครอบครัวรวมทั้งเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ทำให้ยอดผู้ติดโรคสะสมเป็น 4,087 ราย รักษาหายแล้ว 3,970 ราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้ติดโรคทั้งสิ้น โดยยังคงมีพยาบาลตัวอยู่ในโรงหมอทุกจำพวก ปริมาณ 93 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 24 ราย ทั้งนี้กรุ๊ปผู้ติดโรคที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกรุ๊ปผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 49 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 24 ราย อาการออกจะหนัก (สีส้ม) 14 ราย รวมทั้งผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 5 ราย ส่วนการตรวจคัดเลือกกรองกรุ๊ปเสี่ยงเมื่อวานนี้ (30 พฤษภาคม 64) ทำตรวจไปปริมาณ 525 ราย เจอผู้มีผลบวกร้อยละ 0.57 ในภาพรวมตั้งแต่เริ่มระบาดในระลอกที่ 3 ตอนต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา ได้ทำตรวจกรุ๊ปเสี่ยงไปกว่า 180,000 ราย เจอผู้มีผลบวกเพียงแค่ร้อยละ 3.96 สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุหลักของการได้รับเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการสัมผัสในครอบครัวยังคงสูง ขณะที่การสัมผัสในชุมชนรวมทั้งที่ทำงานเจอน้อยลง ส่วนการนำเข้ามาจากต่างพื้นที่ไม่เจอมา 3-4 วันแล้ว แต่สถานการณ์ระดับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกรุงเทพมหานครรวมทั้งละแวกใกล้เคียง ยังมีการระบาดโดยตลอด จึงขอให้ประชากรช่วยเหลือกันสอดส่อง แม้ว่าหนทางบกจะไม่มีการตั้งด่านยับยั้งแต่ว่าคนที่เดินทางเข้ามาก็จำเป็นต้องสแกน CM-CHANA รวมทั้งรายงานตัวต่อข้าราชการทุกครั้ง โดยถ้าพักที่อพาร์เม้นท์ทางอพาร์เม้นท์จะช่วยตรวจทาน แต่ว่าถ้าหากพักที่บ้านควรจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้เมื่อสมัครสมาชิกเข้าจังหวัดเชียงใหม่ผ่าน CM-CHANA แล้ว ทีมวัววิดชุมชนหรือทีมวัววิดหมู่บ้านจะเป็นผู้ติดตามตัวต่อไป เพื่อไม่ให้มีการระบาดขึ้นอีก โดยสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดียิ่งขึ้นแล้ว เจอผู้ติดโรครายใหม่น้อยลง ส่วนการตรวจคัดเลือกกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงก็เจอผู้ติดโรคที่ไม่มีอาการน้อยลงเช่นเดียวกัน สำหรับในการตรวจในแผนการตรวจผู้เอาประกันตนในโรงงานต่างๆของสำนักงานประกันสังคม ได้ตรวจไปทั้งสิ้น 1,203 ราย ผลเป็นลบทั้งสิ้น ซึ่งในวันนี้ทีมตรวจคัดเลือกกรองเชิงรุกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดเลือกกรองกรุ๊ปเสี่ยงที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณ 195 ราย รวมทั้งจะทราบผลการตรวจในวันพรุ่ง (1 มิ.ย. 64) รวมทั้งมีแผนจะออกตรวจแรงงานต่างชาติในสัปดาห์ต่อไป สำหรับคลัสเตอร์ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นั้น วันนี้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ หรือคลัสเตอร์ที่เจอผู้ติดโรครายใหม่ ขณะที่ยอดการจองฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ในเวลานี้มีผู้สมัครสมาชิกแล้ว 190,685 ราย จึงขอเชื้อเชิญประชากรที่ยังลังเลใจ สมัครสมาชิกเข้ารับการฉีดวัคซีนวัววิด-19 เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าต่อไป เศรษฐกิจฟื้น รวมทั้งสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามเดิม ซึ่งเมื่อประชากรชาวเชียงใหม่มีการฉีดวัคซีนเกินกว่าร้อยละ 70 ก็จะสร้างให้เกิดภูมิต้านทานกลุ่มขึ้น ด้านนายกนก ศรีวิชัยความสนุกสนาน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ไเปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรควัววิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครรวมทั้งละแวกใกล้เคียง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ลงความเห็นออกคำสั่งที่ 62/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการเปลี่ยนที่แรงงานต่างชาติ โดยมีประโยชน์สำคัญเป็นห้ามเปลี่ยนที่แรงงานต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงยี่ห้อจำพวกคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L-A จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งเคร่งครัด เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีแรงงานต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงยี่ห้อจำพวกคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L-A ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติเป็นแรงงานต่างชาติจะต้องเป็นแรงงานที่ถูกตามกฎหมาย นายจะต้องมีชื่อตรงกับที่โล่งแจ้งไว้กับนายทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดแจงรูปแบบการทำงานของคนต่างด้าวเพียงแค่นั้น ทั้งนี้นายต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ในที่ทำงานของแรงงานต่างชาตินั้นตั้งอยู่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รวมทั้งเมื่อเดินทางมาถึงให้นำไปรายงานตัวต่อข้าราชการ กรณีแรงงานต่างชาติ Non Immigrant L-A ที่จะเดินทางออกไปทำงานในจังหวัดอื่นๆนายจำเป็นต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอหรือหัวหน้าโรงพักในพื้นที่ โดยแสดงจุดมุ่งหมายของสถานที่ที่จะไปทำงานให้พนักงานข้าราชการทราบ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปตราบจนกระทั่งจะมีคำสั่งเปลี่ยน

ตูน บอดี้สแลม-ก้อย รัชวิน สมทบทุนสร้างห้อง ICU ต่อลมหายใจคนเจ็บวิกฤตโควิด-19

ชาวไทยไม่ทิ้งกัน “ตูน บอดี้สแลม” และ “ก้อย รัชวิน” ร่วมสมทบทุนโครงการเตียงต่อชีวิต โรงพยาบาล วชิรพยาบาล บริจาคเงินสร้างห้อง ICU ปริมาณ 1 ห้อง เพื่อต่อลมหายใจให้คนเจ็บวิกฤตวัววิด-19 จากเหตุการณ์วัววิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอย่างหนัก มียอดผู้ติดโรคเพิ่มสูงทุกเมื่อเชื่อวัน ได้รับผลพวงทุกวงการอาชีพ แต่ว่าน้ำใจของชาวไทยก็ยังมีให้มองเห็นเรื่อยๆ รวมไปถึงคู่ควงอย่าง “ตูน บอดี้สแลม” และ “ก้อย รัชวิน” ก็ได้ร่วมบริจาคเงินส่วนตัว สำหรับโครงการเตียงต่อชีวิต สร้างห้อง ICU ปริมาณ 1 ห้อง ให้โรงพยาบาล วชิรพยาบาล เพื่อต่อลมหายใจให้คนเจ็บวิกฤต ถึงแม้จะไม่ได้มาบริจาคด้วยตัวเอง แต่ว่าทั้งสองยังส่งเสื้อที่ทำขึ้นพิเศษ เพื่อมอบให้กับพนักงานทางด้านการแพทย์ พร้อมส่งวิดีโอกำลังใจมาในเวลาสำคัญที่พนักงานทางด้านการแพทย์ด่านหน้าต้องการที่สุด โดย ก้อย รัชวิน เป็นตัวแทนกล่าวให้กำลังใจทุกๆฝ่ายในครั้งนี้เหตุว่า “ที่จริงแล้วพวกเราสองคนอยากทำอะไรเล็กๆน้อยๆเท่าที่พวกเราทำเป็นจ้ะ ที่ผ่านมาพวกเราก็ได้โอกาสได้ช่วยเหลือพนักงานทางด้านการแพทย์ผ่านทางมูลนิธิก้าวคนละก้าวที่พวกเราทำอยู่ รวมถึงชุมชนแออัดหลายๆที่ ที่ได้รับผลพวงจากเหตุการณ์วัววิด-19 สำหรับโครงการเตียงต่อชีวิต ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ได้มองเห็นจากโพสต์ทางไอจี ซึ่งพวกเราทั้งสองเห็นว่า ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเร่งด่วน เนื่องมาจากมีปริมาณคนเจ็บวัววิดที่อยู่ในขั้นวิกฤตมากไม่น้อยเลยทีเดียว และเตียงไม่พอสำหรับเพื่อการรักษา ในขณะปริมาณคนเจ็บก็มากขึ้นแต่ละวัน ก้อยเลยเล่าให้พี่ตูนฟังและเชื้อเชิญมาบริจาคด้วยกัน ซึ่งตรงกับวันเกิดของพี่ตูนพอดิบพอดีด้วยจ้ะ พวกเราสองคนดีใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆที่สามารถจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของคุณหมอและพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่กำลังดำเนินงานอย่างหนักเพื่อพวกเรา ให้ได้มีเครื่องมือการแพทย์ที่พร้อมช่วยเหลือคนเจ็บได้ทันการ และช่วยต่อชีวิตให้คนเจ็บได้อย่างรวดเร็วจ้ะ” สำหรับคนใดที่พึงพอใจร่วมบริจาค ยังสามารถบริจาคเข้ามาได้ ผ่านช่องทาง เป็นต้นว่า 1. สามารถมาบริจาคได้ด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 2. บริจาคโดยการโอนเงินฝากบัญชีแบงค์กรุงไทย ชื่อบัญชี เงินบริจาคภาควิชาแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เลขที่บัญชี 012-031980-2 3. สแกน QR Code ของ E-Donation 4. หรือสำหรับวัสดุอุปกรณ์คุ้มครองปกป้องสำหรับพนักงาน เป็นต้นว่า ชุด PPE, แอลกอฮอลล์, หน้ากาก N95 สามารถบริจาคเหมาะโรงพยาบาลฯ 5. ผู้ที่ต้องการใบรับเงินผ่อนผันสามารถติดต่อฟ้องร้องมุ่งหวัง โดยส่งใบรับเงินได้ทางไลน์ไอดี @vajiranp สามารถผ่อนผันภาษีได้ 2 เท่าของยอดบริจาค ทุกคนสามารถมาร่วมสร้าง ‘เตียงต่อชีวิต’ ให้กับคนเจ็บได้ ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ 02-244-3030 และทางไลน์ @vajiranp

Drive Thru รับเอกสารเรียนออนไลน์

พิษณุโลก 31 พ.ค.- โรงเรียนอนุบาลใน จ.พิษณุโลก จัดบริการ Drive Thru ให้ผู้ปกครองขับรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ เข้ามารับเอกสารแบบเรียนออนไลน์แบบไม่ต้องลงรถ ลดการแออัดในโรงเรียน โดยกำหนดเปิดเรียน 14 มิ.ย. โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองนวิทย์พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กำหนดให้ผู้ดูแลมารับแบบฝึกหัดของผู้เรียนทุกระดับชั้น เพื่อนำกลับไปให้ผู้เรียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตที่บ้าน หลังจากสถานที่เรียนเลื่อนเปิดการศึกษาเล่าเรียนการสอนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน แล้วก็การรับเอกสารได้จัดการรับแบบ Drive Thru ให้ผู้ดูแลขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เข้ามาทางประตูข้างหลัง แล้วก็มารับชีทตำราเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงจากรถ สถานที่เรียนได้จัดจุดบริการรับชีทให้ผู้ดูแลไว้ 3 จุด แล้วก็มอเตอร์ไซค์ 1 จุด เมื่อมาถึงจุดรับตำราเรียนเพียงแค่บอกระดับชั้น ก็สามารถรับเอกสารแล้วก็ขับขี่รถออกจากประตูข้างๆสถานที่เรียนได้ในทันที เพื่อลดการแออัดคับแคบของผู้ดูแล แล้วก็เพิ่มความความสะดวกรวดเร็ว ตามมาตรการรักษาระยะห่างคุ้มครองปกป้องวัววิด-19 ดังนี้ เหตุการณ์วัววิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลกได้กลับมาอยู่ในเหตุการณ์แพร่ระบาดจากกรุ๊ปคลัสเตอร์ใหม่ เป็นกรุ๊ปพนักงานบริษัทจำหน่ายเครื่องกรองน้ำใน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 29-30 พฤษภาคม พบผู้ติดโรครอบใหม่ 12 ราย เพราะว่าในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ จะมีสถานที่เรียนจำนวนหนึ่งเริ่มเปิดภาคเรียนออนไลน์เวลาที่อีกจำนวนหนึ่งยังเรียนทางอินเตอร์เน็ต ระบุเปิดภาคเรียน 14 มิถุนายน เวลาที่นายลือชัย ยกนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เผยว่าจากสรุปข้อออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก อนุญาตให้สถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกก่อนหน้าที่ผ่านมาตรฐานการประเมิน ความพร้อมเพรียงตามระบบ Thai Stop COVID Plus 325 ที่ จาก 471 สถานที่เรียนที่เหลือเปิด 14 มิถุนายน โดยเปิดกระทำเรียนการสอนแบบ on site ในวันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป แล้วก็สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 2 ที่ ให้เร่งปรับปรุงก่อนเปิดการศึกษาเล่าเรียนการสอน ดังนี้ สถานศึกษาที่จะเปิดการศึกษาเล่าเรียนการสอน ในวันที่ 14 มิถุนายน จึงควรผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมเพรียงตามระบบ Thai Stop COVID Plus เช่นเดียวกัน.-สำนักข่าวไทย

งวดนี้ไม่ครื้นครึก คอลอตเตอรี่ตามซื้อแม้กระนั้น “เลขดัง” ส่วน “เลขเด็ด” อื่นเหลือเพียบ

คนขายสลากกินแบ่งบ่นงวดนี้ไม่ครึกครื้น คอสลากกินแบ่งรัดเข็มขัดในตอนวัววิด ตามซื้อแต่ลอตเตอรี่ “เลขดัง” หมดเกลี้ยงแผงไปลุ้นโชคงวด 1/6/64 ส่วน “เลขเด็ด” อื่นๆยังเหลืออีกมาก วันที่ 31 พ.ค. 2564 นักข่าวรายงานว่า บรรยากาศการค้าขายหวยรัฐบาลงวดทุกวันที่ 1 มิ.ย.2564 ที่หน้าแบงค์กรุงไทย สาขาชัยนาท ในเมืองชัยนาท ไม่ค่อยครึกครื้น แต่ก็มีราษฎรรวมทั้งคอสลากกินแบ่งออกมาหาซื้อเลขที่ตัวเองถูกใจโดยตลอด เพราะเหตุว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนออกรางวัล ซึ่งแม้ว่าจะเหลืออีกวันเดียวก่อนออกรางวัล แต่สลากฯ ก็ยังค้างแผงอยู่เกินครึ่ง เพราะเหตุว่าคอสลากกินแบ่งรัดเข็มขัดในตอนวิกฤติการระบาดของวัววิด-19 ก็เลยมาซื้อเพียงแค่เลขที่ตนเองต้องการซื้อคนละใบสองใบเพียงแค่นั้น ตอนที่ในงวดนี้ กระแสเลขตามที่มาแรงเป็นเลข 29 เป็นเลขครบรอบ 29 ปี พุ่มพวง ดวงจันทร์ ทั้งไปตรงกับเลข ครบรอบ 29 ปี พฤษภาทมิฬ อีกด้วย ส่วนเลขอื่นที่เจริญเช่นกัน เป็นเลข 03, 30, 13 ทำให้เลขชุดดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นขายดีจนหมดจดแผง ส่วนผู้ที่หาไม่ได้ ก็จำเป็นต้องซื้อเลขอื่นไปลุ้นรางวัลแทน อย่างไรก็แล้วแต่ ส่วนเลขที่กลุ่มผู้ค้าสลาก 5 ภาค เอามาแชร์ต่อกันเป็น ลข 22, 57 เป็นเลขครบรอบ 7 ปี รัฐประหาร รวมทั้งเลข 26 เป็นเลขวันวิสาขบูชา ส่วนเลข 348, 43, 34, 48 เป็นเลขแม่น้ำหนึ่ง เลข 215, 15 เป็นเลขเซียมซีหน้าเจ้าพ่อเขาใหญ่ รวมทั้งเลข 20, 23, 12 เป็นเลขติดตังกวยชื่อดัง.