เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 รับสิทธิตอบแทนอะไรบ้างตรงนี้มีคำตอบ

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้เอาประกันตนกลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มแรงงานนอกระบบ สมัครเป็นผู้เอาประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมได้รับสิทธิอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบ

จากในกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติมาตรการแก้ไขโควิด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยให้ผู้เอาประกันตนที่ได้รับผลพวงสมัครสมาชิกที่สำนักงานประกันสังคม หรือ สมัครสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th

ในส่วนของผู้เอาประกันตนมาตรา 40 กลุ่มผู้กระทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความป้องกันและสิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

โดยกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดช่องกำหนดให้จะต้องยื่นหลักฐานการเข้ามาเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 40 ข้างในก.ค. 2564 เพื่อรับเงินแก้ไขปัจจุบันปริมาณ 5000 บาท

คุณลักษณะของผู้เอาประกันตนมัธยม40

• ชนชาติไทย
• ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
• มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
• ไม่เคยเป็นบุคลากรผู้รับจ้างในระบบประกันสังคมมัธยม33 และ มัธยม39 มาก่อน
• ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• คนที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
• ผู้พิการที่รับทราบสิทธิสามารถสมัครเป็นผู้เอาประกันตนมัธยม40 ได้

ช่องทางสมัครมาตรา 40

1.เว็บ www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
3.แบงค์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา
4.โครงข่ายประกันสังคม ทั้งประเทศ
5.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6.สายด่วนประกันสังคม 1506

เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ลู่ทาง ดังเช่นว่า

1. 70 บาท/เดือน
2. 100 บาท/เดือน
3. 300 บาท/เดือน

40-1

กรณีพิการทุพพลภาพ

ข้อตกลงการเกิดสิทธิ

• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 10 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนใน 20 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือนใน 40 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท

ลู่ทางที่ 1 และลู่ทางที่ 2
ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 25,000 บาท

ลู่ทางที่ 3
ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ต่อเดือน ชั่วชีวิต

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 50,000 บาท
กรณีตาย

ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย ยกเว้น กรณีตายเนื่องจากว่าอุบัติเหตุ
ถ้าเกิดจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 12 เดือน แต่มีการจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ลู่ทางที่ 1 และลู่ทางที่ 2

ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 25,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 8,000 บาท ถ้าเกิดจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ลู่ทางที่ 3

ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 50,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
กรณีชราภาพ
ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจบความเป็นผู้เอาประกันตน

ลู่ทางที่ 1

-ไม่ป้องกัน-

ลู่ทางที่ 2

ได้รับบำเหน็จชราภาพ (เงินสนับสนุน 50 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก
เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนตอบแทนรายปีดังที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

ลู่ทางที่ 3

ได้รับบำเหน็จชราภาพ (เงินสนับสนุน 150 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนตอบแทนรายปีดังที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
*ผู้เอาประกันตนลู่ทางที่ 2 และลู่ทางที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเสริมเติม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
กรณีสงเคราะห์บุตร
ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับผลดีชดเชย
*ขณะรับเงินสงเคราะห์บุตร จะต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน

ลู่ทางที่ 1 และ

ลู่ทางที่ 2

-ไม่ป้องกัน-

ลู่ทางที่ 3

ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรทุกเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรอายุตั้งแต่ทีแรกกำเนิดแต่ไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์