รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยมติห้องประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เผยความเห็นชอบที่ประชุมหลังร่วมปรึกษาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการเกื้อหนุนการเรียนรู้เอกชน (กช.) และที่ทำการเกื้อหนุนการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เนื่องมาจากเหตุการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19
พร้อมกำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อช่องทางสำหรับในการทำความเข้าใจและสิทธิของเด็กนักเรียน ดังต่อไปนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน คุณครู และบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• คุณครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรทุ่งนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แม้กระนั้น กระทรวงศึกษาเล่าเรียนจะประมวลผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากโควิด-19 ไม่มากมาย สามารถตระเตรียมจัดการเรียนการสอนในแบบธรรมดาเป็นหลักตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564.