ผู้ฝากเงินจัดแจง 11 สิงหาคมนี้ ลดวงเงินปกป้องเหลือ 1ล้านบาท 

 

5 เดือนสิงหาคม 2564 นายทรงพล ชีวะสติปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันเงินออม เผยออกมาว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2564นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้ข้อบังคับป้องกันเงินออมจะได้รับความป้องกันเงินออมโดยชอบด้วยกฎหมายป้องกันเงินออมในวงเงินไม่เกิน 1ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่ระบุโดยชอบด้วยกฎหมายดังนี้ วงเงินป้องกันที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความป้องกันเงินออมเต็มจำนวน 82.07 ล้านราย คิดเป็นปริมาณร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากอีกทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นพสกนิกรโดยมากของประเทศ
สำหรับข้อมูลเงินออม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความป้องกันของสถาบันมีจำนวนทั้งสิ้น 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับปลายปีก่อน พบว่าจำนวนผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1,337,334 ราย หรือเพิ่มขึ้นปริมาณร้อยละ 1.62 โดยจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นโดยมากเป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณร้อยละ 97 ของจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งเงินออมที่ได้รับความป้องกันมีจำนวน

ทั้งหมด 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นปริมาณร้อยละ 2.33 จากปลายปีก่อน
สถาบันป้องกันเงินออม (สคฝ.) หรือ DPA มีบทบาทสำคัญในการป้องกันเงินออมแก่ผู้ฝากทั้งๆที่เป็นบุคคลปกติรวมทั้งนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือฝรั่งที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้ข้อบังคับป้องกันเงินออมซึ่งมี ธนาคารพาณิชย์ไทย 18ที่ สาขาธนาคารต่างแดน 12 ที่ บริษัทเงินทุน 2 ที่ รวมทั้งบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 ที่ รวมทั้งสิ้น 35 ที่ ซึ่งจะป้องกันโดยทันทีในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยป้องกันบัญชีเงินฝาก 5 ชนิด ยกตัวอย่างเช่น 1.เงินออมบัญชีเดินสะพัด 2.เงินออมออมทรัพย์ 3.เงินออมประจำ 4.บัตรเงินออม รวมทั้ง 5.ใบรับฝากเงิน โดยบัญชีเงินฝากที่ได้รับความป้องกันจะต้องเป็นสกุลเงินบาทเพียงแค่นั้น ดังนี้ ถ้าสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับป้องกันเงินออมถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ผู้ฝากจะได้รับเงินออมคืนภายใน 30 วัน ตามวงเงินที่ข้อบังคับระบุ
ท่านสามารถสำรวจเนื้อหาเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเงินออมได้ที่www.dpa.or.th, ศูนย์บริการข้อมูลป้องกันเงินออม โทร1158 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/dpathailand